Lịch chiếu phim

- Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không thông báo trước.
 
- Giờ bán vé từ 8h00 - 22h00 hàng ngày.
 
- Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi:  Báo oán;    Dị biệt;    Nhiệm vụ cuối cùng;    Noah: Đại hồng thủy
 
 
Thứ Sáu 18/04/2014
1 VỢ QUỶ
She Devil
9h00; 11h20; 13h10; 15h35; 16h45; 18h35; 22h10
2 KẺ TRUY SÁT
In the blood
10h30; 12h25; 14h20; 16h15; 18h10; 20h05; 22h00
3 NGƯỜI BĂNG (3D)
Iceman
10h00; 12h00; 13h50; 15h45; 17h40; 20h00; 21h50
4 CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)
Captain America 2
9h40; 12h00; 14h20; 16h40; 19h00; 21h20
5 RIO 2 (3D- phụ đề)
Rio.
9h30; 11h15; 13h00; 15h00; 16h30; 18h15; 21h20
6 RIO 2 (3D- lồng tiếng)
Rio
14h45; 19h35; 20h25
7 NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Sabotage
9h40; 11h30; 13h20; 15h10; 18h35; 20h25; 22h15
8 BÁO OÁN
The Second Coming
9h45; 10h50; 12h25; 14h00; 17h00; 17h30; 19h05; 20h40; 22h15
9 DRACULA - (4D)
Dracula
13h00; 15h00; 17h00; 19h00; 21h00
10 ĐƯỜNG ĐUA MA QUÁI - (4D)
Haunted Raceway
14h00; 16h00; 18h00; 20h00; 21h30
Thứ Bảy 19/04/2014
1 VỢ QUỶ
She Devil
9h00; 11h20; 13h10; 15h35; 16h45; 18h35; 22h10
2 KẺ TRUY SÁT
In the blood
10h30; 12h25; 14h20; 16h15; 18h10; 20h05; 22h00
3 NGƯỜI BĂNG (3D)
Iceman
9h30; 12h00; 13h50; 15h45; 17h40; 20h00; 21h50
4 CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)
Captain America 2
9h45; 12h00; 14h20; 16h40; 19h00; 21h20
5 RIO 2 (3D- phụ đề)
Rio.
11h15; 13h00; 16h30; 18h15
6 RIO 2 (3D- lồng tiếng)
Rio
9h30; 10h15; 14h45; 15h00; 19h35; 20h35; 21h20
7 NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Sabotage
9h40; 11h30; 13h20; 15h10; 18h35; 20h25; 22h15
8 BÁO OÁN
The Second Coming
10h50; 12h25; 14h00; 17h00; 17h30; 19h05; 20h40; 22h15
9 DRACULA - (4D)
Dracula
10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00; 18h00; 19h00; 20h00; 21h00
10 ĐƯỜNG ĐUA MA QUÁI - (4D)
Haunted Raceway
10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30; 19h30; 20h30; 21h30
Chủ Nhật 20/04/2014
1 DRACULA - (4D)
Dracula
10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00; 18h00; 19h00; 20h00; 21h00
2 ĐƯỜNG ĐUA MA QUÁI - (4D)
Haunted Raceway
10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30; 19h30; 20h30; 21h30
Thứ Hai 21/04/2014
1 DRACULA - (4D)
Dracula
13h00; 15h00; 17h00; 21h00
2 ĐƯỜNG ĐUA MA QUÁI - (4D)
Haunted Raceway
14h00; 16h00; 18h00; 19h00; 20h00; 21h30

Back to Top