Đăng ký | Đăng nhập
Hotline: 024.35141791

TIN TỨC

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

           TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày  22  tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản với một số tiêu chí lựa chọn như sau:

1.  Tên, địa chỉ của Người có tài sản bán đấu giá:

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

- Địa chỉ: 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2.  Tài sản bán đấu giá: Quyền khai thác mặt bằng tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

3.  Giá khởi điểm:      1.980.000.000đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng)

4. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Cơ sở vật chất; Trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và phù hợp với phương án đấu giá do Trung tâm Chiếu phim Quốc gia lựa chọn.

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá tài sản

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

4

Thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá

Phù hợp với Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

5

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

6

Nhóm tiêu chí khác do Người có tài sản quyết định

- Tổ chức đấu giá tài sản hoạt động tối thiểu 10 năm và không có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật trong thời gian hoạt động (tính cả thời gian chuyển đổi theo quy định của luật đấu giá tài sản).

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, có địa chỉ rõ ràng thuận tiện giao thông.

- Có mức thù lao thấp nhất.

- Trong năm 2022 đã thực hiện bán đấu giá cho Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính).

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Khu văn phòng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ có văn bản liên hệ tới tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn.  

-Hồ sơ lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản không được hoàn trả lại.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

-   Để đăng thông báo;

-   Lưu VT

                                                                                                              đã ký

                                                                                                    Nguyễn Danh Dương